Protocol AV-sector

30/6/2020

De laatste versie van het protocol en de bijbehorende stukken:

1. NL: protocol versie 3.6, 8 maart 2021

2. ENG: protocol version 3.6, 8 March 2021

3. NL: Toolkit versie 3.0, 1 juli 2020

4. ENG: Toolkit versie 3.0, 1 July 2020

5. Aanvulling t.b.v. (uitvoerend) producenten drama, speelfilm & scripted

6. NCP-NAPA Brief Veiligheidsberaad inz status AV-producties

M.b.t. de avondklok per 23 januari 2021:

7. Formulier 'Eigen verklaring avondklok'

8. Formulier 'Werkgeversverklaring avondklok'

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen. De huidige versie (3.6) sluit aan bij de actuele overheidsrichtlijnen per 8 maart 2021.

A COVID-19 protocol has been drawn up for the Dutch audiovisual sector, intended for everyone involved in the various types of audiovisual productions. It contains rules of conduct and guidelines relating to hygiene, precautionary and protective measures. These aim to guarantee the safest possible working situation during the COVID-19 pandemic. The protocol was adopted in consultation and with input from the various professional associations and other stakeholders.

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven.

Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link.

The Toolkit (EN version) is also available as an app. It can be downloaded by scanning the QR code below with the camera of a smartphone; then follow the steps indicated. It is also possible to view a desktop version via this link.


- UPDATE - De avondklok is verlengd tot en met woensdag 21 april. Vanaf woensdagavond 31 maart begint de avondklok niet om 21:00 uur, maar om 22:00 uur. Dit betekent dus dat het vanaf 31 maart van 22:00 tot 04:30 uur verboden is om zonder geldige reden de straat op te gaan. Werkzaamheden voor opnames van audiovisuele producties worden als reguliere bedrijfsactiviteiten aangemerkt en kunnen – indien noodzakelijk – nog steeds tijdens de avondklok plaatsvinden.

- UPDATE - Sinds 15 december 2020 is een lockdown van kracht; op 12 januari is bekendgemaakt dat deze voortduurt tot en met (ten minste) 9 februari 2021. De aangescherpte maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum te beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Aanpassingen ten opzichte van versie 3.2 (gecursiveerd):
* In de preambule zijn twee data aangepast vanwege het verlengen van de lockdown:
- Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 9 februari 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
- Het dringende advies is om tot (ten minste) eind maart geen reizen te boeken of te maken naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.
* In het protocol is het onderstaande aangepast naar aanleiding van de nieuwe landelijke richtlijn voor middelbare scholen:
- Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling géén 1,5 meter afstand te houden.

Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook in de periode van 15 december 2020 t/m (ten minste) 9 februari 2021 kunnen deze werkzaamheden onder voorwaardenworden voortgezet. Voor de goede orde zijn onderstaande voorwaarden en aanvullende adviezen ook opgenomen in de preambule van versie 3.3 van het protocol.

Voorwaarden

* Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.

* Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

* Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m ten minste 9 februari 2021).

* Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

* Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.

* Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes. Meer informatie over de mondkapjesplicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes

* Per 1 december geldt het dringende advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.

Aanvullende adviezen
In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:
* Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
* Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
* Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).

Opnamelocaties
* Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
* Gebouwen zoals theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met (ten minste) dinsdag 9 februari 2021 gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden.
* Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.

Voor opnames in de gemeente Amsterdam
Wanneer producenten van plan zijn om opnames voor audiovisuele producties te maken in een ruimte die momenteel voor het publiek gesloten is, zoals een winkel, restaurant of café, dan verzoekt de gemeente Amsterdam om dit vooraf te melden via het mailadres filmaanvraag@amsterdam.nl. De (uitvoerend) producent moet dan aangeven waar, wanneer en met hoeveel personen de opnames zullen plaatsvinden. Zo kan de gemeente Amsterdam hier rekening mee houden wat betreft Handhaving.

Buitenlandse reizen
Voor reizen naar het buitenland geldt:
* Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot (ten minste) eind maart, tenzij strikt noodzakelijk.
* Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl
* Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.

Meer informatie
* De regels die gelden voor de culturele sector vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/culturele-instellingen

* Een toelichting op de nieuwe maatregelen vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Wanneer moet ik thuisblijven, me laten testen en/of in quarantaine?
Voor iedereen die bij een film- of AV-productie betrokken is geldt het volgende.

1. Heeft u gezondheidsklachten die passen bij corona: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); hoesten; benauwdheid; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); verhoging (tot 38 graden Celsius)?
• Zo ja: blijf thuis en laat u via de GGD testen op een besmetting met het coronavirus; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Huisgenoten zonder klachten mogen wel naar buiten. Kinderen van 0 t/m 4 en basisschoolleerlingen die alleen verkouden zijn mogen naar school en opvang; ze hoeven niet getest te worden.
• Heeft u naast bovenstaande klachten ook last van koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid? Blijf thuis en laat u testen; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Ook uw huisgenoten (incl. kinderen) moeten dan thuisblijven.
• Zo nee: zie de volgende vraag.

2. Heeft u geen gezondheidsklachten die passen bij corona, maar:
a) komt u uit een buitenlands risicogebied vanwege corona (oranje reisadvies), of
b) bent u een nauw contact van iemand met corona (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand)?
• Zo ja: ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen). Laat u testen zodra u klachten krijgt; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang als ze geen klachten hebben.
• Zo nee: u kunt gewoon naar buiten en naar uw werk.

- UPDATE - Opnames in de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam vraagt producenten die van plan zijn om opnames voor audiovisuele producties te maken in een ruimte die momenteel voor het publiek gesloten is zoals een winkel, restaurant of café, dit de gemeente te laten weten via filmaanvraag@amsterdam.nl.

In het bericht dien je te vermelden waar, wanneer en met hoeveel personen de opnames zullen plaatsvinden. Zo kan de gemeente Amsterdam hiermee rekening houden, voor wat betreft Handhaving.

- UPDATE -

Gevolgen lockdown 15 dec 2020 - 19 jan 2021 voor de AV-sector

Van dinsdag 15 december (00:00u) tot en met dinsdag 19 januari gaat Nederland in lockdown en zijn nog strengere maatregelen van kracht.

Uiterlijk dinsdag 12 januari wordt een besluit genomen over de periode na 19 januari.

Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 kunnen deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet.

Voorwaarden

- Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.

- Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021).

- Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. De laatste versie van het protocol vindt u HIER.

- Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

- Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.

- Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes. Meer informatie over de mondkapjesplicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes

- Per 1 december geldt het dringende advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.

Aanvullende adviezen

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden adviseren we het volgende:

- Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.

- Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.

- Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).

Opnamelocaties

Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.

Gebouwen zoals theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden.

Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.

Buitenlandse reizen

Voor reizen naar het buitenland geldt:

- Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot half maart, tenzij strikt noodzakelijk.

- Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl

- Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.

Meer informatie

De regels die gelden voor de culturele sector:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/culturele-instellingen

Een toelichting op de nieuwe maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

- UPDATE - Beantwoordt versie 3.1 van het protocol aan de maatregelen per 14 oktober 2020?
Per 14 oktober (22:00 uur) gelden nieuwe, nog verder aangescherpte landelijke maatregelen om de forse toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De overheid spreekt van een 'gedeeltelijke lockdown', met als oogmerk beperking van het aantal contactmomenten en reisbewegingen, strikter naleven van de basisregels en daar strenger op toezien. Ook heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd, waarbij vier risiconiveaus en de daarbij passende maatregelen worden onderscheiden. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hoewel de nieuwe maatregelen een forse impact hebben op het dagelijks leven, is er vooralsnog geen reden om versie 3.1 van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector aan te passen.

Naar aanleiding van de maatregelen per 29 september 2020 is al geconstateerd dat werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames gezien worden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties. In afstemming met het ministerie van OCW is toen besloten om deze constatering op te nemen in de preambule van het protocol.
In de brief die de minister van VWS op 13 oktober aan de Tweede Kamer heeft gestuurd inzake de huidige situatie, de aanvullende maatregelen en de routekaart staat: 'Het kabinet blijft ondersteunen dat voor samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd personen per zelfstandige ruimte open kunnen blijven.'
Ook in de toelichting op de maatregelen per 14 oktober 2020 is duidelijk aangegeven dat ook nu een uitzondering geldt voor het maximale aantal personen in een binnenruimte, voor 'bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte'. Deze uitzondering geldt ook voor buitenruimtes waar geen continue doorstroming is van mensen. De betreffende bepalingen en uitzonderingen hierop vindt u HIER.

- UPDATE - Waarin verschilt versie 3.1 van het protocol van versie 3.0 (1 juli 2020)?

Versie 3.1 van het protocol biedt (ten opzichte van versie 3.0) een kleine update in de preambule; deze heeft als doel om onduidelijkheid bij AV-professionals en andere partijen weg te nemen.  

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen per 29 september 2020 (18:00 uur), is geconstateerd:
* Werkzaamheden ten behoeve van AV-producties kunnen in principe doorgang vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
* (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.
* Er is op dit moment nog geen noodzaak om het protocol aan te passen. Dat kan anders zijn wanneer het kabinet besluit tot verdere aanscherping van maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen, met grote gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden van AV-producenten. Reden te meer om ervoor te zorgen dat het protocol strikt wordt nageleefd.

Nadat de nieuwe maatregelen een paar dagen van kracht waren, bleek dat bij het filmen op sommige locaties onduidelijkheid ontstond. Het kwam voor dat de eigenaars/beheerders van deze locaties - of de betreffende Veiligheidsregio's - in de veronderstelling verkeerden dat dezelfde regels golden als voor publieksevenementen (waarvoor het maximale aantal personen is teruggebracht tot 30 binnen en 40 buiten). In de toelichting op de maatregelen per 29 september is echter duidelijk gesteld dat er een uitzondering geldt voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden (met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte). Daarnaast biedt naleving van het COVID-19-protocol voor de AV-sector voldoende waarborgen voor een veilige werksituatie. Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van onze sector in gevaar komt doordat de nieuwe maatregelen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, is in afstemming met het ministerie van OCW besloten om bovenstaande constateringen op te nemen in de preambule van het protocol en om daar voor de goede orde aan toe te voegen:
* Werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames worden gezien als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

Daarnaast geldt per 2 oktober 2020 het dringende advies van de Rijksoverheid aan eenieder vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen – en ook bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant. Dit advies is eveneens opgenomen in de preambule van versie 3.1.


- UPDATE - Testen bij gezondheidsklachten

Als u gezondheidsklachten heeft die passen bij corona, moet u thuisblijven en u via de GGD laten testen op een besmetting met het coronavirus. Voor het maken van een afspraak belt u met het landelijke nummer 0800-1202 (dagelijks van 08:00-22:00 uur). Deze test is gratis; de uitslag is na 24 tot 48 uur bekend. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/coronatest

Is de uitslag van de test positief (u heeft corona)?

• Zo nee: blijf thuis tot u 24 uur klachtenvrij bent (let op: dit is strenger dan het actuele overheidsbeleid).

• Zo ja: ga thuis in isolatie.

• Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10 dagen in quarantaine. Ze laten zich testen bij klachten.

• Waarschuw degenen bij wie u langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand bent geweest; informeer ook uw werk- of opdrachtgever.

• Als u de de CoronaMelder-app gebruikt kunt u met hulp van de GGD een anonieme melding versturen om anderen te waarschuwen.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/quarantaine

Indien onverhoopt binnen cast en crew sprake is van een bevestigde COVID-19-besmetting, dan wordt diegene door de GGD gevraagd zijn/haar contacten (vanaf twee dagen voordat de klachten begonnen) door te geven. De GGD benadert vervolgens deze personen en legt uit welke maatregelen zij moeten nemen.

Preventief testen (HIGH RISK-situaties)
Met preventieve tests wordt bedoeld: tests op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Het protocol schrijft voor dat personen in de HIGH RISK-categorie, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen (met intensief fysiek contact) preventief diagnostisch getest dienen te worden (punt 48).
Wat betreft preventief testen geldt het volgende:

- Preventief testen op COVID-19 gebeurt uitsluitend door middel van de zogenaamde PCR-test (polymerase chain reaction). Let op: het gaat hier om een testproces (van afname materiaal tot analyse en delen van de uitslag conform AVG), niet om een doe-het-zelf testkit.
- Voor de PCR-test dient materiaal afgenomen te worden (via keel en neusholte) door iemand die tot medische handelingen bevoegd is - zoals een bedrijfsarts of verpleegkundige.
- De analyse van deze test vindt plaats door een laboratorium dat geaccrediteerd is voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek. Een lijst van deze laboratoria vind je hier (par. 6.1 en 6.2): https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend
- De uitslag hiervan is doorgaans binnen 48 uur beschikbaar.
- Andere (zelf)testen zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en voldoen dus niet.
- Geteste personen verbinden zich aan de strikte richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan.
- Zodra vastgesteld is dat de geteste personen niet besmet zijn met COVID-19, dienen scènes die in de HIGH RISK-categorie vallen (waarbij sprake is van intensief fysiek contact) zoveel mogelijk op één en dezelfde dag opgenomen te worden.
- Indien sprake is van meerdere opnamedagen voor HIGH RISK-scènes, zullen de betreffende personen preventief worden getest in een cyclus die hierop aansluit. Preventief diagnostisch testen wordt zodoende een onderdeel van de dagroutine.
- De werkvloer/ opnamelocatie moet ingedeeld worden in zones, waarbij per cast- en crewlid wordt bepaald tot welke zones hij/zij toegang heeft.
- Het aantal personen op de set tijdens intieme scènes dient zo veel mogelijk beperkt te worden.

FAQ

UPDATE Kan er een inreisverklaring worden aangevraagd voor de cast en crew van professionele audiovisuele producties?
Ja, in het geval van een professionele audiovisuele productie dient de betreffende cast en crew door de Nederlandse (co)producent te zijn uitgenodigd om werkzaamheden te verrichten en daarvoor een vergoeding te ontvangen. Het kan daarbij gaan om werkzaamheden voor locatiebezoek ter voorbereiding op een productie en werkzaamheden voor opnames, postproductie of uitbreng van een audiovisuele productie.

Biedt een inreisverklaring ontheffing van de quarantaineplicht die geldt voor reizigers uit landen zonder inreisverbod?
Nee, er kan alleen ontheffing voor de COVID19 inreisbeperking worden aangevraagd voor professionals die reizen vanuit een land waarvoor een inreisverbod geldt. Alle reizigers moeten zich houden aan de geldende quarantaineregels. Professionals uit de culturele en creatieve sector mogen de quarantaine verlaten voor het doel waarvoor ze in Nederland zijn, oftewel de activiteit waarvoor ze uitgenodigd zijn.


UPDATE Wanneer moet ik thuisblijven, me laten testen en/of in quarantaine?

Voor iedereen die bij een film- of AV-productie betrokken is geldt het volgende.

1. Heeft u gezondheidsklachten die passen bij corona: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); hoesten; benauwdheid; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); verhoging (tot 38 graden Celsius)?

• Zo ja: blijf thuis en laat u via de GGD testen op een besmetting met het coronavirus; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Huisgenoten zonder klachten mogen wel naar buiten. Kinderen van 0 t/m 4 en basisschoolleerlingen die alleen verkouden zijn mogen naar school en opvang; ze hoeven niet getest te worden.

• Heeft u naast bovenstaande klachten ook last van koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid? Blijf thuis en laat u testen; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Ook uw huisgenoten (incl. kinderen) moeten dan thuisblijven.

• Zo nee: zie de volgende vraag.


2. Heeft u geen gezondheidsklachten die passen bij corona, maar:

a) komt u uit een buitenlands risicogebied vanwege corona (oranje reisadvies), of

b) bent u een nauw contact van iemand met corona (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand)?

• Zo ja: ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen). Laat u testen zodra u klachten krijgt; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang als ze geen klachten hebben.

• Zo nee: u kunt gewoon naar buiten en naar uw werk.

Wie is verantwoordelijk voor de preventieve tests?
Preventief testen is alleen noodzakelijk voor degenen in de HIGH RISK-categorie, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen met intensief lichamelijk contact. Dit gebeurt altijd in de context van een productie. De organisatie én de kosten van het preventief testen komen daarmee voor rekeningvan de productie. De hiermee gemoeide kosten kunnen opgevoerd worden als COVID-19-gerelateerde meerkosten.

Kan ik gebruik maken van de GGD-teststraten voor preventieve diagnostische tests?
De GGD-teststraten zijn bedoeld voor personen die daadwerkelijk kampen met (lichte) gezondheidsklachten die passen bij COVID-19. Om capaciteitsproblemen bij deze teststraten te voorkomen, raden we af om deze te gebruiken voor preventieve tests (die eventueel meermaals uitgevoerd moeten worden).

- UPDATE - Kan ik ook gebruikmaken van sneltests of zelftests die door commerciële partijen aangeboden worden?
PCR-tests zijn het meest betrouwbaar om een COVID-19-besmetting vast te stellen. Dit type test wordt gebruikt bij de GGD-teststraten en in geaccrediteerde laboratoria (die ook door bedrijven benaderd kunnen worden, zie hierboven). Tot voor kort was alleen de PCR-test door het RIVM gevalideerd voor COVID-19/SARS-CoV-2-diagnostiek. Op 7 oktober 2020 maakte minister De Jonge (VWS) bekend dat twee antigenentests, ontwikkeld door Abbott en Becton Dickinson/BD, zijn gevalideerd voor gebruik in Nederland. Deze zgn. 'sneltests' - waarvan de uitslag na een kwartier bekend is - zijn overigens iets minder betrouwbaar dan de PCR-test. Sommige zelfstandige laboratoria bieden deze sneltests al aan voor bedrijven en scholen; ook bij enkele GGD-teststraten worden deze tests gebruikt. Naar verwachting maakt het kabinet begin november bekend of deze sneltests op grote schaal ingezet kunnen worden. Let wel: andere sneltests of zelftests zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en voldoen dus niet in geval van HIGH RISK-situaties. Zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen


Er worden ook (snel)tests aangeboden door commerciële partijen, kan ik hiervan gebruikmaken?
Alleen PCR-tests zijn door het RIVM aangemerkt als betrouwbaar instrument om een COVID-19-besmetting vast te stellen. Andere (zelf)testen zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en voldoen dus niet. Er zijn ook zogenaamde serologische (snel)tests die aantonen of er antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in je bloed zitten. Ook deze volstaan niet in geval van HIGH RISK-situaties.
Zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Wat is de status van dit protocol?
Elke sector is door het kabinet gevraagd zelf een protocol op te stellen, waarin is aangegeven hoe werksituaties en bedrijfsvoering zodanig ingericht kunnen worden dat aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden.
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen.
Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Wat betekent het protocol voor mij?

Dit is een generiek protocol, zo opgesteld dat het van toepassing is op de brede AV-sector: van speelfilms en documentaires tot spelletjesprogramma’s en commercials. Omdat het een generiek protocol is moet iedereen te allen tijde zelf (blijven) overwegen wat de RIVM-richtlijnen en het protocol betekenen voor zijn of haar praktijk. Dat zal voor iedereen en per productie, per shoot en ook per werkwijze verschillen. Ga hierover met elkaar in gesprek.
Wij raden iedereen aan het protocol zorgvuldig te lezen en na te gaan wat op de eigen werksituatie van toepassing is. Bekijk ook de indicatieve risicoanalysetabel, evenals de toolkit die de DAFF heeft ontwikkeld in aanvulling op dit protocol. Hierin zijn tips & tricks verzameld voor en door iedereen die op de set of in de studio werkt.

Is het verboden om te filmen en produceren zonder protocol?

Nee, de Rijksoverheid heeft nooit verboden om audiovisuele producties te maken. Kijk maar naar talkshows en andere programma’s en producties die nog steeds gemaakt worden. Wel dienen de (algemene) overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM te worden nageleefd; zie hiervoor de site van de Rijksoverheid en van de lokale overheid. Elke sector is gevraagd om in aansluiting op de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen een protocol voor de eigen sector te ontwikkelen. Daaraan hebben we met dit protocol voldaan.
Waarom draaien sommige producties nu wel en sommige niet?
Dat hangt af van de overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM en of deze de productie beïnvloeden. Ook hangt het af van de risico’s en de (meer-)kosten. Talkshows worden wel gemaakt, maar zonder publiek en met deelnemers op afstand. Het draaien van een speelfilm met veel grotere budgetten en hogere risico’s is tijdens een pandemie minder snel haalbaar.

Wat is een Health and Safety Officer (HSO)?
Een HSO is geen (nieuw) beroep, maar een verantwoordelijkheid die iemand op de werkvloer of set toegewezen krijgt door de opdrachtgever. Hij of zij ziet erop toe dat alle werkenden het protocol (zo goed mogelijk) naleven. Dat doet hij of zij in het belang van iedereen om zo een veilige werksituatie borgen.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de set?

Het uitbannen van COVID-19 is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is dus van belang dat iedereen elkaar kan aanspreken wanneer op de set situaties ontstaan die de uitvoering van de in het protocol genoemde maatregelen belemmeren. Als centraal aanspreekpunt fungeert degene die op de set de verantwoordelijkheid van Health & Safety Officer draagt.

Waar of bij wie kan ik terecht als ik zie dat het protocol niet goed nageleefd wordt?

Als de regels overtreden worden is het aan de HSO om – in overleg met crew, cast en producent – maatregelen te nemen en de situatie aan te passen. Daarnaast heeft iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van elkaar. Spreek elkaar om te beginnen vriendelijk aan als je ziet dat het niet (helemaal) goed gaat. Als opnameleider of First AD, de HSO en/of de producent allen de signalen niet serieus opvatten, doe dan een beroep op je brancheorganisatie om het te agenderen.

Mijn opdrachtgever wil mijn temperatuur opnemen voor ik aan het werk ga, is dat toegestaan?

Ja, opdrachtgevers mogen werkenden vragen om hun temperatuur op te nemen; het is echter niet toegestaan het meetresultaat vast te leggen of te administreren. Of het opnemen van temperatuur nodig is hangt af van de risicocategorie waartoe de werkenden behoren.

Krijg je doorbetaald als je niet kunt werken i.v.m. verkoudheid of overige symptomen?

Verhoging/koorts en verkoudheid zijn symptomen die kunnen wijzen op COVID-19-besmetting. Het is dus van cruciaal belang dat je niet komt werken als je last hebt van deze symptomen, en dat je de werkplek direct verlaat wanneer hiervan sprake is om vervolgens thuis uit te zieken. Als je klachten krijgt binnen 24 uur voordat of nadat je op de werkplek bent geweest, geef dit dan direct door en blijf thuis. Of je doorbetaald krijgt hangt af van je specifieke contractrelatie; zelfstandigen zullen over het algemeen niet worden doorbetaald.

Kun je ontslagen worden als je geen medewerking verleent aan een activiteit die voor jou onveilig voelt?

Relevant is of een bepaalde situatie niet alleen onveilig voelt, maar ook onveilig is. Dat laatste is in het algemeen vast te stellen aan de hand van het protocol en of de daarin voor een specifieke situatie geldende voorzorgsmaatregelen nageleefd kunnen worden. Het is raadzaam aan het begin van een productie alvast het protocol te bespreken met (mogelijke/beoogde) cast en crew. Dit kan leiden tot verschillende mogelijkheden om een situatie aan te pakken. Afhankelijk van de risico’s en keuzes die gemaakt worden is het aan elk individu om al dan niet voor een bepaalde productie te gaan werken.

Is er extra geld beschikbaar voor de draaiperiodes?

Aanpassing van werkwijzen en -situaties om te voldoen aan alle voorzorgsmaatregelen kan leiden tot meerkosten. Daar is de gemiddelde productiebegroting nog niet goed op toegerust. Fondsen en financiers zijn zich ervan bewust dat deze risico’s niet alleen op de productiehuizen kunnen drukken. In sommige gevallen wordt extra budget beschikbaar gesteld om meerkosten (gedeeltelijk) te dekken, bijvoorbeeld door het Filmfonds. Het streven is dat eventuele lasten hiermee (zoveel mogelijk) opgelost kunnen worden en niet op fees voor de werkenden drukken.

Kunnen producenten mij vragen om voor minder te werken om zo extra COVID-19-gerelateerde kosten te dekken?

In principe geldt dat gemaakte afspraken over de hoogte van beloningen niet zomaar gewijzigd kunnen worden. Op dit moment is nog niet te zeggen welke impact de gevolgen van de COVID-19 crisis zullen hebben op tarieven die worden afgesproken ten behoeve van nieuwe producties.

Gaat het wel lukken, audiovisuele producties maken in de anderhalvemetersamenleving?

We stellen nadrukkelijk dat per individuele productie de afweging gemaakt moet worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren. Het vergt in elk geval extra inzet, tijd en investeringen; ook zal de sfeer anders zijn op de werkvloer of set. Ook zal het soms een uitdaging zijn om je te houden aan de in het protocol beschreven voorzorgsmaatregelen. Toch is dat de enige manier om het COVID-19 virus uit te bannen, aan het werk te kunnen (en blijven) en te voorkomen dat het land opnieuw op slot moet. Dat is een verantwoordelijkheid die we samen moeten dragen. Voor jezelf, voor je collega en voor de sector, maar ook voor de samenleving.


terug naar overzicht

laatste nieuws

"Met mijn lidmaatschap kan ik voor mij relevante juridische en financiële zaken gemakkelijk en goedkoper regelen."
Jan Schots, Zodiak Nederland
"NCP heeft de afgelopen jaren een diverse groep producenten verenigd en vertegenwoordigt inmiddels 83% van de markt. Het is dus een serieuze partij binnen de audiovisuele sector."
Roel Kooi, Pilotstudio
"NCP steunt onze organisaties en zorgt ervoor dat we samen sterker staan."
Taco Zimmermann, Tuvalu
"NCP komt op voor mijn belangen."
Nelsje Musch, Blazhoffski
"NCP is deskundig, gericht, en werkt pro-actief aan een bestendige media-toekomst."
Reinier Selen, Rinkel Film

sluit je aan

Veel producenten profiteren al van de voordelen die een lidmaatschap van NCP biedt. Ook lid worden? Of wil je meer weten over wat de NCP jou als producent kan bieden? Vul dit formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bedankt! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Er ging iets mis. Wil je het nog een keer proberen?

Partners

meer partners

première

een selectie van het nieuwste werk van onze leden

Draai je telefoon voor de beste beleving