Protocol AV-sector

30/6/2020

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen.

A COVID-19 protocol has been drawn up for the Dutch audiovisual sector, intended for everyone involved in the various types of audiovisual productions. It contains rules of conduct and guidelines relating to hygiene, precautionary and protective measures. These aim to guarantee the safest possible working situation during the COVID-19 pandemic. The protocol was adopted in consultation and with input from the various professional associations and other stakeholders.

Naar aanleiding van de actuele adviezen en richtlijnen van het RIVM is het protocol besproken met het Ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Samengevat: alle werkzaamheden in de categorieën LOW en MEDIUM RISK kunnen vanaf nu weer worden uitgevoerd, onder de voorwaarde dat de in dit geactualiseerde protocol benoemde voorzorgsmaatregelen worden toegepast.

Hieronder vind je bijlagen met onder andere versie 2.0 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector.

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Via de app kunnen makers snel en gemakkelijk de tips en tricks vinden die voor hen van toepassing zijn. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven.

Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link.

The Toolkit (EN version) is also available as an app. It can be downloaded by scanning the QR code below with the camera of a smartphone; then follow the steps indicated. It is also possible to view a desktop version via this link.


1. 20200630 - COVID-19 Protocol AV-sector v3.0 en Risicotabel_NL

2. 20200630 - COVID-19 Protocol AV-sector v3.0 and Risk assessment table_EN

3. TOOLKIT COVID-19 audiovisuele sector - versie 3.0_NL

4. TOOLKIT COVID-19 audiovisuele sector - versie 3.0_ EN

5. Aanvulling t.b.v. (uitvoerend) producenten drama, speelfilm & scripted

Waarin verschilt versie 3.0 van het protocol (1 juli 2020) van versie 2.0 (29 mei 2020)?

1.         AFSTAND

Kinderenen jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden (punt 5).

2.         TEST BIJ KLACHTEN

Bij gezondheidsklachten wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een COVID-19-besmetting -bijvoorbeeld via de GGD of huisarts, (punt 7 en 8). Zie ook onderstaande, meer uitgebreide toelichting.

3.         SCHOONMAAK

Voor het schoonmaken van locaties en gebruiksvoorwerpen is het gebruik van desinfectiemiddelen niet langer vereist. Ga uit van de algemene hygiëne richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (punt 10, 14, 21 en 37).

4.         VIEWINGS

Viewings hoeven niet langer zo veel als mogelijk online georganiseerd te worden (punt 20).

5.         VERVOER

Voor verplaatsingen kan weer gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, daarbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij gebruik van productie-auto’s hoeft geen plastic afscheiding meer aangebracht te worden, mits vooraf wordt gereserveerd, een gezondheidscheck wordt gedaan en een mondkapje wordt gedragen (punt 22).

 6.         MEDIUM RISK

Voor personen die in hun werk geen 1,5 meter afstand kunnen houden én geen beschermende kleding kunnen dragen (zonder dat sprake is van intieme scènes),geldt dat zij tijdens de repetitie- en opnameperiode niet meer in thuis isolatie hoeven te blijven. Voorwaarden zijn dat deze personen geen klachten hebben en dat zij werken in een controleerbare groep met herhaal contacten (punt 46).

 7.         HIGH RISK

Intieme scènes of scènes met intensief fysiek contact kunnen weer worden opgenomen, mits de betrokken personen tijdens de repetitie- en opnameperiode wél in thuisisolatie blijven én preventief diagnostisch getest worden opCOVID-19 (punt 47 en 48). Zie ook de toelichting met betrekking tot preventief testen.


Testen bij (milde) gezondheidsklachten
Voor iedereen die bij een productie betrokken is geldt dat hij/zijthuis moet blijven bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius tot u 24 uur klachtenvrij bent. Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) geldt dit ook voor hun huisgenoten.

In geval van gezondheidsklachten die passen bij COVID-19, wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een besmetting met het coronavirus - bijvoorbeeld via de GGD of huisarts (punt 7 en 8 van het protocol). Voor het maken van een afspraak belt u met het landelijke nummer 0800-1202.Deze test is gratis; de uitslag is na 24 tot 48 uur bekend. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Indien onverhoopt binnen cast en crew sprake is van een bevestigde COVID-19-besmetting, dan wordt diegene door de GGD gevraagd zijn/haar contacten (vanaf twee dagen voordat de klachten begonnen) door te geven. De GGD benadert vervolgens deze personen en legt uit welke maatregelen zij moeten nemen.

Preventief testen (HIGH RISK-situaties)
Het protocol schrijft voor dat personen in de HIGH RISK-categorie, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen (met intensief fysiek contact) preventief diagnostisch getest dienen te worden (punt 48). Met preventieve tests wordt bedoeld: tests op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont.

Wat betreft preventief testen gelden de volgende bepalingen:

Preventief testen op COVID-19 gebeurt uitsluitend door middel van de zogenaamde PCR-test (polymerase chain reaction).

De analyse van deze test vindt plaats dooreen laboratorium dat geaccrediteerd is voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek. Een lijst van deze laboratoria vind je hier (par. 6.1 en 6.2): https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend

De uitslag hiervan is doorgaans binnen 48uur beschikbaar.

Andere (zelf)testen zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en niet toegestaan.

Geteste personen verbinden zich aan de strikte richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan.

Zodra vastgesteld is dat de geteste personen niet besmet zijn met COVID-19, dienen scènes die in de HIGH RISK-categorie vallen (waarbij sprake is van intensief fysiek contact) zoveel mogelijk op één en dezelfde dag opgenomen te worden.

Indien sprake is van meerdere opnamedagen voor high risk-scènes, zullen de betreffende personen preventief worden getest ineen cyclus die hierop aansluit. Preventief diagnostisch testen wordt zo doende een onderdeel van de dagroutine.

De werkvloer/ opnamelocatie moet ingedeeld worden in zones. Geteste en niet-geteste mensen moeten te allen tijde minimaal 1,5 meterafstand tot elkaar houden.

Het aantal personen op de set tijdens intieme scènes dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

FAQ

[DEZE LIJST WORDT BIJGEWERKT]


Wie is verantwoordelijk voor de preventieve tests?

Preventief testen is alleen noodzakelijk voor degenen in de HIGH RISK-categorie, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen met intensief lichamelijk contact. Dit gebeurt altijd in de context van een productie. De organisatie én de kosten van het preventief testen komen daarmee voor rekeningvan de productie. De hiermee gemoeide kosten kunnen opgevoerd worden alsCOVID-19-gerelateerde meerkosten.

Kan ik gebruik maken van de GGD-teststraten voor preventieve diagnostische tests?
De GGD-teststraten zijn bedoeld voor personen die kampen met (lichte)gezondheidsklachten die passen bij COVID-19. Het is vooralsnog onduidelijk of het toegestaan is deze teststraten te gebruiken voor preventieve tests (die eventueel meermaals uitgevoerd moeten worden). We raden aan om PCR-tests uit te laten voeren door een daartoe geaccrediteerd (onafhankelijk) microbiologisch laboratorium.

Er worden ook (snel)tests aangeboden door commerciële partijen, kan ik hiervan gebruikmaken?
Alleen PCR-tests zijn door het RIVM aangemerkt als betrouwbaar instrument om een COVID-19-besmetting vast te stellen. Andere (zelf)testen zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en voldoen dus niet. Er zijn ook zogenaamde serologische (snel)tests die aantonen of er antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in je bloed zitten. Ook deze volstaan niet in geval van HIGH RISK-situaties.
Zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Wat is de status van dit protocol?
Elke sector is door het kabinet gevraagd zelf een protocol op te stellen, waarin is aangegeven hoe werksituaties en bedrijfsvoering zodanig ingericht kunnen worden dat aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden.
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen.
Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Wat betekent het protocol voor mij?

Dit is een generiek protocol, zo opgesteld dat het van toepassing is op de brede AV-sector: van speelfilms en documentaires tot spelletjesprogramma’s en commercials. Omdat het een generiek protocol is moet iedereen te allen tijde zelf (blijven) overwegen wat de RIVM-richtlijnen en het protocol betekenen voor zijn of haar praktijk. Dat zal voor iedereen en per productie, per shoot en ook per werkwijze verschillen. Ga hierover met elkaar in gesprek.
Wij raden iedereen aan het protocol zorgvuldig te lezen en na te gaan wat op de eigen werksituatie van toepassing is. Bekijk ook de indicatieve risicoanalysetabel, evenals de toolkit die de DAFF heeft ontwikkeld in aanvulling op dit protocol. Hierin zijn tips & tricks verzameld voor en door iedereen die op de set of in de studio werkt.

Is het verboden om te filmen en produceren zonder protocol?

Nee, de Rijksoverheid heeft nooit verboden om audiovisuele producties te maken. Kijk maar naar talkshows en andere programma’s en producties die nog steeds gemaakt worden. Wel dienen de (algemene) overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM te worden nageleefd; zie hiervoor de site van de Rijksoverheid en van de lokale overheid. Elke sector is gevraagd om in aansluiting op de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen een protocol voor de eigen sector te ontwikkelen. Daaraan hebben we met dit protocol voldaan.
Waarom draaien sommige producties nu wel en sommige niet?
Dat hangt af van de overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM en of deze de productie beïnvloeden. Ook hangt het af van de risico’s en de (meer-)kosten. Talkshows worden wel gemaakt, maar zonder publiek en met deelnemers op afstand. Het draaien van een speelfilm met veel grotere budgetten en hogere risico’s is tijdens een pandemie minder snel haalbaar.

Wat is een Health and Safety Officer (HSO)?
Een HSO is geen (nieuw) beroep, maar een verantwoordelijkheid die iemand op de werkvloer of set toegewezen krijgt door de opdrachtgever. Hij of zij ziet erop toe dat alle werkenden het protocol (zo goed mogelijk) naleven. Dat doet hij of zij in het belang van iedereen om zo een veilige werksituatie borgen.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de set?

Het uitbannen van COVID-19 is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is dus van belang dat iedereen elkaar kan aanspreken wanneer op de set situaties ontstaan die de uitvoering van de in het protocol genoemde maatregelen belemmeren. Als centraal aanspreekpunt fungeert degene die op de set de verantwoordelijkheid van Health & Safety Officer draagt.

Waar of bij wie kan ik terecht als ik zie dat het protocol niet goed nageleefd wordt?

Als de regels overtreden worden is het aan de HSO om – in overleg met crew, cast en producent – maatregelen te nemen en de situatie aan te passen. Daarnaast heeft iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van elkaar. Spreek elkaar om te beginnen vriendelijk aan als je ziet dat het niet (helemaal) goed gaat. Als opnameleider of First AD, de HSO en/of de producent allen de signalen niet serieus opvatten, doe dan een beroep op je brancheorganisatie om het te agenderen.

Mijn opdrachtgever wil mijn temperatuur opnemen voor ik aan het werk ga, is dat toegestaan?

Ja, opdrachtgevers mogen werkenden vragen om hun temperatuur op te nemen; het is echter niet toegestaan het meetresultaat vast te leggen of te administreren. Of het opnemen van temperatuur nodig is hangt af van de risicocategorie waartoe de werkenden behoren.

Krijg je doorbetaald als je niet kunt werken i.v.m. verkoudheid of overige symptomen?

Verhoging/koorts en verkoudheid zijn symptomen die kunnen wijzen op COVID-19-besmetting. Het is dus van cruciaal belang dat je niet komt werken als je last hebt van deze symptomen, en dat je de werkplek direct verlaat wanneer hiervan sprake is om vervolgens thuis uit te zieken. Als je klachten krijgt binnen 24 uur voordat of nadat je op de werkplek bent geweest, geef dit dan direct door en blijf thuis. Of je doorbetaald krijgt hangt af van je specifieke contractrelatie; zelfstandigen zullen over het algemeen niet worden doorbetaald.

Kun je ontslagen worden als je geen medewerking verleent aan een activiteit die voor jou onveilig voelt?

Relevant is of een bepaalde situatie niet alleen onveilig voelt, maar ook onveilig is. Dat laatste is in het algemeen vast te stellen aan de hand van het protocol en of de daarin voor een specifieke situatie geldende voorzorgsmaatregelen nageleefd kunnen worden. Het is raadzaam aan het begin van een productie alvast het protocol te bespreken met (mogelijke/beoogde) cast en crew. Dit kan leiden tot verschillende mogelijkheden om een situatie aan te pakken. Afhankelijk van de risico’s en keuzes die gemaakt worden is het aan elk individu om al dan niet voor een bepaalde productie te gaan werken.

Is er extra geld beschikbaar voor de draaiperiodes?

Aanpassing van werkwijzen en -situaties om te voldoen aan alle voorzorgsmaatregelen kan leiden tot meerkosten. Daar is de gemiddelde productiebegroting nog niet goed op toegerust. Fondsen en financiers zijn zich ervan bewust dat deze risico’s niet alleen op de productiehuizen kunnen drukken. In sommige gevallen wordt extra budget beschikbaar gesteld om meerkosten (gedeeltelijk) te dekken, bijvoorbeeld door het Filmfonds. Het streven is dat eventuele lasten hiermee (zoveel mogelijk) opgelost kunnen worden en niet op fees voor de werkenden drukken.

Kunnen producenten mij vragen om voor minder te werken om zo extra COVID-19-gerelateerde kosten te dekken?

In principe geldt dat gemaakte afspraken over de hoogte van beloningen niet zomaar gewijzigd kunnen worden. Op dit moment is nog niet te zeggen welke impact de gevolgen van de COVID-19 crisis zullen hebben op tarieven die worden afgesproken ten behoeve van nieuwe producties.

Gaat het wel lukken, audiovisuele producties maken in de anderhalvemetersamenleving?

We stellen nadrukkelijk dat per individuele productie de afweging gemaakt moet worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren. Het vergt in elk geval extra inzet, tijd en investeringen; ook zal de sfeer anders zijn op de werkvloer of set. Ook zal het soms een uitdaging zijn om je te houden aan de in het protocol beschreven voorzorgsmaatregelen. Toch is dat de enige manier om het COVID-19 virus uit te bannen, aan het werk te kunnen (en blijven) en te voorkomen dat het land opnieuw op slot moet. Dat is een verantwoordelijkheid die we samen moeten dragen. Voor jezelf, voor je collega en voor de sector, maar ook voor de samenleving.


terug naar overzicht

laatste nieuws

"Met mijn lidmaatschap kan ik voor mij relevante juridische en financiële zaken gemakkelijk en goedkoper regelen."
Jan Schots, Zodiak Nederland
"NCP heeft de afgelopen jaren een diverse groep producenten verenigd en vertegenwoordigt inmiddels 83% van de markt. Het is dus een serieuze partij binnen de audiovisuele sector."
Roel Kooi, Pilotstudio
"NCP steunt onze organisaties en zorgt ervoor dat we samen sterker staan."
Taco Zimmermann, Tuvalu
"NCP komt op voor mijn belangen."
Nelsje Musch, Blazhoffski
"NCP is deskundig, gericht, en werkt pro-actief aan een bestendige media-toekomst."
Reinier Selen, Rinkel Film

sluit je aan

Veel producenten profiteren al van de voordelen die een lidmaatschap van NCP biedt. Ook lid worden? Of wil je meer weten over wat de NCP jou als producent kan bieden? Vul dit formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

Bedankt! We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Er ging iets mis. Wil je het nog een keer proberen?

Partners

meer partners

première

een selectie van het nieuwste werk van onze leden

Draai je telefoon voor de beste beleving