cookies en PRIVACY

Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?
Onze site maakt gebruik van functionele, statistische en third party cookies.
Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren.
• Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
• Het IP-adres is geanonimiseerd
• Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd
• De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
• De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld

Onze site bevat Vimeo en YouTube filmpjes. Als u deze filmpjes bekijkt kunnen Vimeo  en YouTube cookies op uw computer plaatsen. Wij willen u specifiek informeren over het gebruik van Youtube. YouTube maakt gebruik van zogenaamde trackingcookies. En hanteert haar eigen voorwaarden.  Hiervoor verwijzen wij u naar het cookie- en privacy statement van YouTube. Daarnaast kan een video advertenties bevatten. De advertentie-leverende website kan zelf ook cookies plaatsen. Deze cookies bevatten informatie waarmee bijvoorbeeld YouTube u als bezoeker zou kunnen identificeren. Ook Vimeo kan cookies gebruiken. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacy policy van Vimeo. Wilt u geen cookies? Pas dan uw cookie-instellingen zoals hieronder beschreven.

Cookie-instellingen aanpassen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Ook kunt u aangeven als u dat wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Privacy
NCP respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens NCP verwerkt. Dit privacy statement is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door NCP. NCP is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit privacy statement beschreven verwerkingen. NCP verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
- aanmelding lidmaatschap
- promotie van audiovisueel werken
- verenigingsactiviteiten
- marketing- en communicatie activiteiten
- onderzoek en analyse

NCP verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:
- NAW gegevens
- E-mailadressen
- Telefoonnummers
- IP adressen
- Geslacht
- Geboortedatum
- Surfgedrag (Youtube en Vimeo. Zie 'Hoe gebruiken we cookies?')

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt NCP omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

NCP verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
- wettelijke verplichting
- uitvoering van een overeenkomst
- verkregen toestemming van betrokkene(n)
- gerechtvaardigd belang

NCP deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Bijvoorbeeld aan een derde partij namens en in opdracht van NCP, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan NCP persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van NCP uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacy regelgeving. Door NCP ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.

NCP hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval NCP gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal NCP in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

NCP bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij NCP aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
privacy@nederlandsecontentproducenten.nl of NCP postbus 58,1000 AN Amsterdam

Op de website(s) biedt NCP een blog aan dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft NCP dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andere privacy vragen of verzoeken.

NCP heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van NCP gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via privacy@nederlandsecontentproducenten.nl

Dit privacy statement is op 22-10-2019 vastgesteld.  

Partners

meer partners

Draai je telefoon voor de beste beleving